Тиндиличка невеличка а тиндилик як патик

Загадка про сороку

Тиндиличка невеличка, а тиндилик – як патик.

Відповідь на загадку: Сорока


Тиндиличка невеличка а тиндилик як патик